top of page

Samenstelling van

het stichtingsbestuur 

dr. Arnold Smeets, voorzitter

mr. dr. Ton Meijers, penningmeester 

prof. dr. Jan Hallebeek

dr. Elza Kuyk

mr. dr. Teunis van Kooten

Adviseur: dhr. Wouter van Belle

Stichting Utrechts Religieus Erfgoed

p.a.      Kemal Atatürkstraat 12

            3573 PA Utrecht

Banknummer:    NL69 RABO 0328 8446 24

RSN:                   858448749

ANBI:                 RSIN 8584 48 74
                            Met betrekking op algemeen                                 nut en cultuur.

Doelstelling & bestuur

De stichting heeft ten doel (art. 2, statuten):

projecten die het Utrechts religieus erfgoed aangaan in stand te houden, te ondersteunen en te bevorderen mede door het werven van gelden en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:

a. het verzorgen van publicaties aangaande het Utrechts religieus erfgoed en het ondersteunen van publieke activiteiten op het terrein van het Utrechts religieus erfgoed;

b. het werven en beheren van gelden ter bekostiging van de sub a genoemde activiteiten;

c. het werven van sponsoren en donaties ten behoeve van de sub a genoemde activiteiten;

d. het stimuleren om voor de sub a genoemde activiteiten sponsoren te werven, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

BESTUUR

 

Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden waaronder de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar (februari-maart en oktober-november).

 

De bestuurders ontvangen uit hoofde van hun functie geen vergoeding.

De bestuurders hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten (art. 5 lid 3, statuten).

bottom of page