top of page

BELEIDSPLAN (2018-2019)

 

De stichting is in 2018 opgericht.

De stichting ondersteunt projecten (op het gebied van het Utrechts Religieus Erfgoed) in die zin dat de stichting het zoeken naar fondsen en overige financiële bronnen ter bekostiging van de uitvoering van het project (mede) ondersteunt en faciliteert. Op basis van de in de loop der jaren opgedane ervaringen hoopt de stichting de financiering van projecten steeds beter te kunnen faciliteren. De opgedane ‘know how’ wordt ten behoeve van nieuwe projecten ingezet, waardoor de ‘know how’ wordt verbreed.

Op dit moment ondersteunt de stichting één project: de publicatie van de bouw- en cultuurhistorie van de Utrechtse Catharinakerk. Het streven is dit project in 2020 af te ronden.

De stichting wenst vooralsnog eerst ervaring op te doen met dit (eerste) project en na afronding ervan de gang van zaken met het oog op nieuwe projecten grondig te evalueren.

Een en ander neemt echter niet weg dat nieuwe projecten zich bij de stichting kunnen aanmelden.

Eind 2019 zal een beleidsplan voor de periode 2019-2024 worden opgesteld, dat jaarlijks zal worden geëvalueerd en bijgesteld.

 

JAARVERSLAG 2018

 

Na de oprichting in januari 2018 is het bestuur in 2018 enkele malen bijeengekomen.

Voor de inschrijving in het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel is gezorgd. Nadien is een banknummer aangevraagd en verkregen.

Het bestuur beschouwde het als zijn eerst taak om het aantal bestuursleden uit te breiden, zodat het draagvlak en de kennis en contacten van het bestuur aanzienlijk breder zouden worden en er meer deskundigheid in het bestuur voorhanden zou zijn. Daartoe is contact gelegd met verscheidene personen, die tot vreugde van het bestuur, met de aanstelling tot bestuurslid instemden. Eind 2018 bestond het bestuur uit zes leden.

Het voornemen voor 2019 is:

- eerste volle bestuursvergadering (02-2019)

- ontwerpen website (maart-april 2019);

- aanvragen ANBI-status (april 2019)

- project: bouw- en cultuurgeschiedenis Utrechtse Catharinakerk (2020).

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG & BALANS

A. Balans                                                             

                                                     baten                     lasten

Balans per 01-01-2018:

  • bankrekening                      €     0,00                € 0,00

  • positief saldo                       €     0,00

Balans per 31-12-2018:

  • bankrekening                      € 7.523,43               € 0,00

  • positief saldo                       € 7.523,43

 

B. Staat van Baten en Lasten

  • optelsom baten cq. lasten   € 7.523,43              € 0,00

  • totaal winst/verlies             € 7523,43

bottom of page