top of page

 

JAARVERSLAG 2021

Het bestuur vergaderde twee keer en besprak lopende en te verwachten projecten. Tevens is de wijze van aanvragen en ondersteuning door de stichting besproken. Dat leidde tot het opstellen van een protocol dat in 2022 zal worden ingesteld.

Het eerste project rond de publicatie over de Catharinakerk is afgerond en financieel afgewikkeld.

In de samenstelling van het bestuur kwam geen verandering.

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG & BALANS 2021

A. Balans                                                             

                                                            baten                     lasten

Balans per 31-12-2021:

 • Saldo bankrekening                     €    1.198,90        €         0,00

 • Debiteuren                                   €          0,00

 • Crediteuren                                                             €         0,00

  • Eigen vermogen                                               €    1.198,90

   Totaal                                    €   1.198
   ,90         €   1.198,90

B. Staat van Baten en Lasten

 • Bankkosten                                   €        119,38

 • Bureaukosten                                €         88,75

 • Project Catharinakerk                    €  21.686,63

 • Fondswerving                                                           €   18.000,00

 • Correctie                                                                  €        250,00
   

 • Tekort                                                                       €     3.644,82     

  Totaal                                              € 21.894,51        €    21.894,82

Toelichting

De balans laat een eigen vermogen zien van € 1.988,90. Per 31-12-2021 zijn er noch debiteuren noch crediteuren.

In het boekjaar 2020 is een reservering voor de publicatie van het boek over de Catharinakerk opgenomen. Het in 2021 gerealiseerde tekort is ten laste van de reservering gebracht.

De post bureaukosten heeft betrekking op porto- en bankkosten.

bottom of page