top of page

 

JAARVERSLAG 2020

Het project te komen tot een boek over de Utrechtse Catharinakerk werd afgerond. Op 25 november kon het boek met een door corona gestempelde opname gepresenteerd worden. Tien auteurs werkten eraan mee. De eindredactie was in handen van dr. Ton Meijers en drs. Casper Staal. De uitgever was Uitgeverij Matrijs te Utrecht waarmee op een prettige en functionele wijze werd samengewerkt. Voor de financiering van het project wordt verwezen naar de financiële stukken.

In de samenstelling van het bestuur kwam geen verandering. Het kon vanwege de coronamaatregelen niet fysiek bijeen komen op de gestelde datum van 1 april. In feite vond, indien gewenst, onderling contact plaats.

De website van de stichting is conform de wens van het bestuur verbeterd.

 

C.H. Staal, 

secretaris

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG & BALANS 2020

A. Balans                                                             

                                                            baten                     lasten

Balans per 31-12-2020:

 • Saldo bankrekening                     €    4.843,62        €          0,00

 • Debiteuren                                   €  18.000,00

 • Crediteuren                                                              €  21.000,00

 • Eigen vermogen                                                        €    1.843,62

  Totaal                                            €   22.843,62        €  22.843,62

B. Staat van Baten en Lasten

 • Bankkosten                                   €       119,38

 • Bureaukosten                                €       119,79

 • Project Catharinakerk                    €  27.642,34

 • Fondswerving                                                           €   22.000,00

 • Verkoop boeken                                                       €        470,00
   

 • Tekort                                                                       €       5.411,07
  (gedekt door subsidie 2019)     

  Totaal                                              € 27.881,51         €    27.881,51

Toelichting

De balans laat een eigen vermogen zien van € 1.843,62.

Het project Catharinakerk is in die zin afgesloten dat het boek De Utrechtse Catharinakerk eind november is verschenen. Het project is kostendekkend, dat wil zeggen dat op grond van de toegezegde subsidies het gehele project kan worden bekostigd.

In 2019 is reeds een voor dit project geoormerkte subsidie ontvangen. Direct na publicatie van het boek eind november van het verslagjaar zijn de overige fondsen aangeschreven die een subsidie hebben toegezegd. Van de toegezegde subsidies in in 2020 € 4.000,- ontvangen.

De overige toegezegde subsidies (zie balans de post debiteuren) worden in 2021 uitgekeerd. In december 2020 is een deel van de rekening van het project betaald. Het nog openstaande bedrag wordt in 2021 nadat de toegezegde subsidies zijn ontvangen uitbetaald.

De post bureaukosten heeft betrekking op kosten van de website. De boekverkoop omvat de boeken die de auteurs van het Catharinaproject hebben besteld.

bottom of page