top of page

JAARVERSLAG 2022

 

Het bestuur heeft in 2023 tweemaal vergaderd (lente, herfst). Een van de bestuursleden is vanwege het aflopen van de bestuurstermijn afgetreden. Inmiddels is een kandidaat gevonden, die dit bestuurslid wenst op te volgen.

 

Het project Utrechtse Staaltjes is in 2022 afgerond. Aan deze bundel hebben vijftien auteurs hun medewerking verleend. De bundel omvat artikelen over de Utrechtse Neogotiek, over de voormalige Maria(schuil)kerk en het voormalig Oudkatholieke seminarie nabij de Mariahoek, over de Utrechtse bisschop Godebald en enkele bijdragen over specifieke onderwerpen (reliekkruis, wierookvat, Cunera, Odulphus en een Martinusbeeld.

Op donderdag 25 augustus van het verslagjaar werd de bundel in aanwezigheid van de auteurs en bekenden aan Casper Staal aangeboden.

De bundel is via 24bookprint.com te verkrijgen.

 

In 2022 is het project De Edesmidse Gebr. Van Roosmalen te Utrecht, 1887-1970 aanvaard. Het project zal leiden tot een publicatie. Naar verwachting zal het boek in 2023 verschijnen bij Uitgeverij Matrijs.

 

De werkzaamheden aan het project Martinus, een vertaling van de werken van Sulpcius Severus en Gregorius van Tours over Martinus (stadspatroon van Utrecht) met Utrechtse Martinusafbeeldingen verloopt gestaag. Vermoedelijk zal de vertaling in de loop van 2023 verschijnen.

FINANCIEEL JAARVERSLAG & BALANS 2022

A. BALANS

Baten              Lasten

Balans per 31-12-2022

  • Banksaldo 31-12-2022                          3.511,28

  • Debiteuren                                               0,00

  • Crediteuren                                                                        0,00

Vermogen

  • Geoormerkt Martinusproject                                      2.500,00         

  • Eigen vermogen                                                              1.011,28            

​Totaal                                                           3.511,28              3.511,28

 

 

 

B. BATEN & LASTEN

 

Bankkosten                                                   119,40

Bureaukosten                                                 45,20

Website                                                         119,79

Project Utrechtse Staaltjes                        1.034,08            1.026,96

Royalties Utrechtse Staaltjes                                                  112,89

Fondswerving Martinus                                                      2.500,00

 

Baten                                                           2.311,28                            

Totaal                                                          3.630,85             3.630,85

 

 

Toelichting

 

De balans laat een eigen vermogen zien van € 3.511,28. Per 31-12-2022 zijn er noch debiteuren noch crediteuren.

 

Het project Utrechtse Staaltjes was vrijwel kostendekkend (tekort € 16,12) dankzij enkele giften. Het tekort is door de ontvangen royalties op de verkochte boeken (€ 112,89) gedekt.

 

Voor het project Martinus, dat in 2023 zal worden afgerond, is inmiddels € 2.500,00 aan fondswerving ontvangen.

bottom of page